Prace w łowisku

Przez prace w łowisku powinniśmy rozumieć szereg działań i czynności mających na celu poprawę naturalnych warunków bytowania zwierzyny w siedliskach leśnych i polnych jak również tworzenie urządzeń łowieckich ułatwiających odstrzał lub odłów zwierzyny.
Koło Łowieckie „Przehyba” gospodaruje na obszarze o powierzchni 6570 ha, w tym powierzchnia gruntów leśnych wynosi 4180 ha. Do podstawowych prac w łowisku należy:

  • utrzymywanie i zaopatrywanie w pasze treściwe i objętościowe paśników
  • wykładanie soli do lizawek
  • w okresie wiosennym tworzenie poletek żerowych i ogryzowych zwanych poletkami łowieckimi

PasnikPaśniki - na terenie obwodu nr 247 znajduje się 19 paśników. Celem tworzenia paśników jest uzupełnienie ubogiej w okresie zimowym bazy żerowej i tym samym ułatwienie zwierzynie przetrwania zimy bez lub przy zmniejszon0ych ubytkach liczebności i spadku jakości osobniczej.

W granicach naszego obwodu istnieje 37 zaewidencjonowanych lizawek. Lizawki pozwalają uzupełnić pewne niedobory soli mineralnych, tak potrzebnych zwierzynie, w szczególności w okresie wczesnego przedwiośnia i wiosny. Uzupełniając braki składników mineralnych możemy wpływać na kondycję osobniczą jak również na poprawę wartości trofeistycznych. Roczne zapotrzebowanie na sól dla jelenia wynosi 3 kg, a dla sarny 1-1,5kg.

Poletka łowieckie w naszym obwodzie tworzą łączną powierzchnię 7,2 ha. Na obszarach tych dominują zboża, w tym w 95% stanowi owies. Poletka mają za zadanie zmniejszyć rozmiary szkód wyrządzanych przez zwierzynę w uprawach rolnych i w drzewostanach.

Do prac w łowisku oprócz polepszania warunków bytowania zwierzyny, należy tworzenie urządzeń łowieckich - hodowlanych. Są to urządzenia ułatwiające odstrzał czyli spokojne wytypowanie osobnika i dokonanie skutecznego, przemyślanego strzału. Do takich urządzeń należą ambony. Wyróżnia się wiele typów ambon  ze względu na ich przeznaczenie, budowę i konstrukcję. Rozróżniamy dwa typy:

  • stacjonarne - umiejscawiane są na skraju dużych łąk obejmujące większy obszar
  • przenośne zwane zwyżkami - lokalizowane są najczęściej na obrzeżach sprawdzonych żerowisk zwierzyny, jakimi mogą być zręby młode uprawy leśne, śródleśne łąki, wzdłuż granicy polno - leśnej itp.